Lỗ hổng giao thức WPA/WPA2 Intel® Active Management Technology (Intel-SA-00101)

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000025842

15/02/2019

Đã được phát hành chương trình cơ sở để địa chỉ các lỗ hổng?

Hiệp hội ngành công nghiệp phát triển về bảo mật trên Internet (ICASI) và CERT CC đã thông báo Intel Corporation về tính dễ bị tổn thương giao thức chuẩn của Wi-Fi Protected Access II (WPA2) được xác định. Intel là một thành viên của ICASI và là một phần trong việc tiết lộ điều phối vấn đề này. Intel đã phát hành chương trình cơ sở Cập Nhật để địa chỉ lỗ hổng này.

Tôi có thể nhận thêm thông tin ở đâu?

Để biết thêm chi tiết, bao gồm các phiên bản chương trình cơ sở, bao gồm các biện trình giảm nhẹ, hãy tham khảo tư vấn bảo mật của Intel trên lỗ hổng này.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, hãy liên hệ Trung tâm dịch vụ trực tuyến của Intel để gửi yêu cầu dịch vụ trực tuyến.