Thông tin tuân thủ quy định dành cho camera Intel® RealSense™

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000025684

31/10/2018

Bảng dữ liệu cho từng máy ảnh Intel® RealSense™ chứa tất cả thông tin quy định cho máy ảnh cụ thể.
Thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn trong danh sách dưới đây.

Số lượng FDA Hoa Kỳ lên ngôi:

  • EU RoHS 2
  • Cfr
  • EN/IEC
  • Ul
  • USB-NẾU

Bảng dữ liệu có sẵn tại thông tin quy định dành cho các sản phẩm Intel® RealSense™.