ID bài viết: 000025682 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 22/07/2021

Nên làm gì khi tốc độ xung nhịp bị hạ cấp và việc sử dụng bộ xử lý rất cao?

Môi Trường

Các bước khắc phục sự cố áp dụng cho các bộ xử lý sau: I7 7700HQ G4560

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để giải quyết vấn đề về hiệu suất của bộ xử lý

Mô tả

Trong khi chạy một ứng dụng chương trình, tốc độ xung nhịp giảm xuống và việc sử dụng CPU (Bộ xử lý trung tâm) tăng vọt lên 100%. Tôi đã chạy thử nghiệm Intel® PDT (Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel®) và nó đã vượt qua.

Độ phân giải

Thực hiện các bước sau:

  1. Đặt lại hệ thống về mặc định ban đầu.
  2. Cài đặt lại hệ điều hành.
Lưu ýBạn có thể cần liên hệ với nhà sản xuất máy tính/hệ thống để biết các bước chi tiết về cách đặt lại hoặc cài đặt lại hệ điều hành, vì các bước thực hiện này có thể khác nhau giữa các hệ thống.
Thông tin bổ sung

Mục đích của Công cụ chẩn đoán Bộ xử lý Intel® là để xác minh chức năng của Bộ vi xử lý Intel®. Công cụ chẩn đoán kiểm tra nhận dạng thương hiệu, xác minh tần số hoạt động của bộ xử lý, kiểm tra các tính năng cụ thể của bộ xử lý và thực hiện kiểm tra ứng suất trên bộ xử lý.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.