ID bài viết: 000025440 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Bo mạch chủ bộ xử lý kép có thể được lắp bằng một bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F và một bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148 không?

Môi Trường

Intel® Xeon® Gold xử lý 6148F Intel® Xeon® Gold xử lý 6148

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Tìm hiểu thêm về khả năng tương thích của bộ xử lý Intel® Xeon® Gold xử lý 6148

Mô tả

Bo mạch chủ bộ xử lý kép có thể được lắp bằng một bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F và một bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148 không?

Độ phân giải

Một khi các bộ xử lý tương thích với bo mạch, bạn có thể sử dụng Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148F và bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6148 trong cùng một bo mạch chủ tương thích với khe cắm kép.

So sánh hai bộ xử lý này và truy cập thêm thông số kỹ thuật của sản phẩm.

Làm thế nào để so sánh các bộ xử lý Xeon?
Xem phần https://www.intel.com/content/www/vn/vi/support/articles/000031588/processors.html

 

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.