ID bài viết: 000025135 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 06/08/2021

Làm thế nào để đảm Intel® RAID ổ cứng thể Intel® RAID được bật Fast Path *I/O (AXXRPFKSSD2) ?

Môi Trường

Tất cả phần cứng, Intel RAID card, tương thích với Bộ nhớ đệm Intel® RAID SSD với Fast Path I/O.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước đơn giản để tìm hiểu xem Tính năng Intel® RAID cao cấp được kích hoạt hay chưa.

Mô tả

Làm thế nào để đảm Intel® RAID ổ cứng thể Intel® RAID có Đường dẫn nhanh *I/O được kích hoạt?

Độ phân giải

Thực hiện theo các bước sau mà AXXRPFKSSD2 đang hoạt động:

  1. Xem phím này tương thích với và tích hợp vào thẻ RAID; để biết điều này, hãy tham khảo trang Thông số kỹ thuật sản phẩm.
  2. Đảm bảo có một SSD, ít nhất là có mặt.
  3. Khởi động lại hệ thống vào BIOS thẻ RAID.
  4. Một lần trong BIOS bộ điều khiển RAID, cố gắng tạo một ổ đĩa ảo (VD); tùy chọn thiết lập Ssd Cache VD sẽ hiển thị ở đó.

Tham khảo phần 5.2.15 của Hướng dẫn sử dụng Intel® RAID Software để biết thêm chi tiết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.