Các hệ điều hành được hỗ trợ dành cho thẻ điện toán® Intel

Tài liệu

Khả năng tương thích

000024432

14/11/2019

Tất cả các mô hình Intel® Compute Card đều hỗ trợ các hệ điều hành sau (chỉ dành cho 64-bit):

  • Windows® 10 Home
  • Windows® 10 Pro
  • Doanh nghiệp Windows® 10
  • Doanh nghiệp IoT Windows® 10
  • Nền giáo dục Windows® 10

Các hệ điều hành khác với những người được liệt kê không có trình điều khiển khả dụng.

Chủ đề liên quan
Cài đặt hệ điều hành cho thẻ điện toán Intel®