Intel Unite 3. x-làm thế nào để tạo ra một tập tin đăng nhập để xử lý sự cố

Tài liệu

Xử lý sự cố

000024124

04/12/2019

Sử dụng các lệnh sau để tạo một tệp nhật ký khi khắc phục sự cố Trung tâm Intel Unite® hoặc máy khách Intel Unite®:

"Intel Unite Launcher. exe"/Debug > log_output. txt

Có phương pháp thay thế nào không?

Tạo ra một thư mục trên c:\ Drive để Nhật ký có thể được lưu trữ trong bộ lưu trữ.

C:\UniteLogs\

Thêm khoá đăng ký sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE \software\Intel\Unite\ LogFile (chuỗi)

Chỉ định đường dẫn tập tin cũng như tên cho các tập tin đăng nhập của bạn trên giá trị chuỗi:

C:\UniteLogs\logs.txt