Xác định Phiên bản BIOS trên Que Điện® Intel

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000023778

10/03/2021

Tìm phiên bản BIOS hiện tại trên Que® Intel của bạn.

Xem trong Cài đặt BIOS
  1. Nhấn F2 trong khi khởi động để vào Cài đặt BIOS.
  2. Tìm ID BIOS trên màn hình chính, như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới.
  3. Nhấn F10 để thoát Cài đặt BIOS.

View within BIOS Setup

 

Trong ví dụ SCCHTAX5.86A.0026.2016.0722.1307:

  • SCCHTAX5.86A = Mã ID BIOS
  • 0026 = Phiên bản BIOS
  • 2016.0722.1307 = ngày và thời gian phát hành phiên bản này

Bảng dưới đây cung cấp các liên kết đến các bản tải xuống và hỗ trợ Que Điện toán Intel.
 

Mã ID BIOS
(Bấm để tải xuống BIOS)
Các môhình que điện® điện toán Intel
CCSKLm30.86AQue điện® Intel STK2m3W64CC
Que điện® Intel STK2m364CC
CCSKLm5v.86aQue® điện toán Intel STK2mv64CC
SCCHTAX5.86AQue điện® Intel STK1AW32SC
Que điện® Intel STK1A32SC
FCBYT10H.86AQue điện® Intel STCK1A32WFC
Que điện® Intel STCK1A8LFC