Hướng dẫn cấu hình cho dòng Intel® Server Board dòng S7200AP

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000023360

17/08/2020

Danh sách phụ tùng/phụ kiện và hướng dẫn cấu hình (PDF)icon
Tài liệu này bao gồm các thành phần để cấu hình:

  • Intel® Server Board S7200APR
  • Mô-đun điện toán® Intel HNS7200APR/APRL
  • Dòng sản phẩm Khung máy chủ Intel® dòng

Kích thước: 1,19 MB
Ngày: 2018 tháng 5
Xem xét lại: 1,01

Danh sách phụ tùng/phụ kiện và hướng dẫn cấu hình (PDF)icon
Tài liệu này bao gồm các thành phần để cấu hình:

  • Bo mạch máy chủ Intel® dòng S7200AP/APL
  • Mô-đun điện toán® Intel HNS7200AP/APL
  • The Khung máy chủ Intel® H2000XXLR2 Family

Kích thước: 1,38 MB
Ngày: 2018 tháng 5
Xem xét lại: 1,03

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.