Bắt đầu với Intel® NUC Kit NUC6i7KYK

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000021809

25/08/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Intel® NUC Kit NUC6i7ẨYK của mình.