Hướng dẫn dịch vụ cho gia đình Hệ thống Máy chủ Intel® R1000SPO

Tài liệu

Xử lý sự cố

000019781

06/09/2018

Hướng dẫn dịch vụ dành cho gia đình hệ thống máy chủ Intel® R1000SPO (PDF)PDF icon
Hướng dẫn này dành cho các kỹ thuật viên hệ thống chịu trách nhiệm về xử lý sự cố, nâng cấp và sửa chữa Hệ thống Máy chủ Intel®.

Xem xét lại: 1,1
Kích thước: 6,71 MB
Ngày: ngày 2018 tháng 3
 

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.
 

Chủ đề liên quan
Thông số kỹ thuật sản phẩm kỹ thuật R1000SPO Intel® Server Board dòng mạch S1200SP và Hệ thống Máy chủ Intel® gia đình