Tôi có thể tìm thông tin về chương trình của Intel World Ahead ở đâu?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000015104

30/06/2017

Chương trình Intel World Ahead khiến công nghệ thế kỷ 21 trở nên hợp lý hơn và có thể tiếp cận được với người dân trên toàn thế giới. Chương trình của chúng tôi cải thiện quyền truy cập vào:

  • Công nghệ có khả năng
  • Khả năng kết nối tốc độ cao
  • Giảng dạy và học hỏi hiệu quả
  • Nội dung cục bộ

Intel hợp tác với các nhà lãnh đạo địa phương và trên toàn thế giới về phương pháp tiếp cận lâu dài và toàn diện. Phương pháp tiếp cận của chúng tôi tích cực ảnh hưởng đến cuộc sống và tạo ra sự phát triển bền vững.

Tìm hiểu thêm tại Intel Education.