Cách Yêu cầu Mẫu 1099-MISC từ Intel

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000015091

14/08/2023

Để lấy mẫu 1099-MISC:

  1. Chuyển đến Tài khoản toàn cầu của Intel® phải trả.
  2. Cuộn xuống Biểu mẫu thuế khác

Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ:

Để biết thêm thông tin về Mẫu 1099-MISC, Thu nhập Khác, hãy truy cập trang web chính thức của Sở Thuế Vụ (IRS).