Tôi có thể tìm thông tin về Định luật Moore ở đâu?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000015089

14/01/2022

Vào năm 1965, Moore đưa ra một dự đoán rằng sẽ thiết lập tốc độ cho cuộc cách mạng kỹ thuật số hiện đại của chúng tôi. Từ sự suy xét cẩn thận về một xu hướng đang nổi lên, Moore ngoại suy rằng điện toán sẽ tăng đáng kể năng lượng và giảm chi phí tương đối với tốc độ cấp số nhân. Kiến thức chuyên sâu, được gọi là Định luật Moore, đã trở thành quy tắc vàng cho ngành điện tử và là bàn đò cho sự đổi mới. Với tư cách là người đồng sáng lập, Paved the path cho Intel để làm cho bóng bán dẫn nhỏ hơn, nhỏ hơn bao giờ hết, điều khiển các công cụ và đồ chơi hiện đại của chúng tôi. Thậm chí hơn 50 năm sau, tác động và lợi ích lâu dài được cảm nhận theo nhiều cách.

Xem video.

Thông tin bổ sung:

Đọc thêm về Robert Noyce, người đồng sáng lập Intel và là người đồng sáng tạo mạch tích hợp.