Thông số kỹ thuật sản phẩm dành cho hệ thống lưu trữ Intel® SSR212CC

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008496

14/07/2017

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm phần cứng (PDF) icon
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm này cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần phần cứng của hệ thống lưu trữ Intel® SSR212CC. Tham khảo hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống lưu trữ Intel® để biết chi tiết về hoạt động, cấu hình và tính năng hoàn chỉnh của phần mềm quản lý hệ thống lưu trữ Intel® SSR212CC (SAN) được gửi cùng với mỗi hệ thống lưu trữ.
 

Tên tập tin: SSR212CC_TPS_12. PDF
Dung lượng: 729 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 12
Xem xét lại: 1,2

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.