Kích hoạt thông số kỹ thuật của dây nguồn cho Hệ thống Máy chủ Intel® S7000FC4UR

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008494

14/07/2017

Tài liệu này giúp khách hàng mua dây điện cho Hệ thống Máy chủ Intel® S7000FC4UR.

Thông tin này có sẵn cho mỗi dây nguồn do khu vực địa lý:

  • Mô tả và chức năng thành phần
  • Một phần số và các cấp độ sửa đổi
  • Thông tin liên hệ nhà cung cấp

Thông số kỹ thuật cho phép dây nguồnicon
Tên tập tin: S7000FC4UR_Power_Cord_Enabling_Rev1. PDF
Kích thước: 196.608 Bytes
Ngày đăng: 09/26/2007
Phiên bản tập tin: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*