TA-808-1: vấn đề về ổ đĩa cứng cho hệ thống lưu trữ® Intel SSR212MA

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008484

14/07/2017

Tư vấn kỹ thuật TA-808-1
Hệ thống lưu trữ® Intel SSR212MA vấn đề ổ đĩa cứng

Mô tả
Intel gần đây đã phát hiện ra sự cố không tương thích với tất cả các ổ đĩa cứng Western Digital * được liệt kê trong bản 1,4 sửa đổi của TA-808-1: vấn đề ổ đĩa cứng dành cho hệ thống lưu trữ® Intel SSR212MA đã được kiểm nghiệm phần cứng và tài liệu danh sách hệ điều hành (THOL).

Tư vấn kỹ thuật cho TA 808-1 (PDF)icon
Tên tập tin: TA_808_1_SSR212MA. PDF
Kích thước: 271.652 Bytes
Ngày: ngày 2006 tháng 4
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.