Hướng dẫn sử dụng Quick Start dành cho hệ thống lưu trữ Intel® SSR212PP

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008476

14/07/2017

Tài liệu này mô tả cách thiết lập hệ thống lưu trữ Intel® SSR212PP dựa trên công nghệ EMC AX150 * và hoàn thành các cấu hình cơ bản của phần cứng và phần mềm.

Có hai phiên bản của các bộ hướng dẫn bắt đầu nhanh. Một cho hệ thống lưu trữ iSCSI và một cho các phiên bản kênh cáp quang.

Hướng dẫn phía trước của người dùng bắt đầu iSCSI nhanhicon
Tên tập tin: SSR212PPi_QSG_Front. PDF
Kích thước: 1.513.454 Bytes
Ngày: 2006 tháng 5
Phiên bản tập tin: 1,0

Phía sau của hướng dẫn người dùng bắt đầu khởi động nhanh của iSCSIicon
Tên tập tin: SSR212PPi_QSG_Back. PDF
Kích thước: 649.695 Bytes
Ngày: 2006 tháng 5
Phiên bản tập tin: 1,0

Hướng dẫn người dùng bắt đầu nhanh chóng phía trước của cáp quangicon
Tên tập tin: SSR212PPf_QSG_Front. PDF
Kích thước: 1.623.187 Bytes
Ngày: 2006 tháng 5
Phiên bản tập tin: 1,0

Hướng dẫn người dùng bắt đầu nhanh chóng mặt sau của cáp quangicon
Tên tập tin: SSR212PPf_QSG_Back. PDF
Kích thước: 800.277 Bytes
Ngày: 2006 tháng 5
Phiên bản tập tin: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*