TA-1031: Giá đỡ hệ thống quạt không đúng được lắp đặt cho một số Hệ thống Máy trạm Intel® P4304CR2LFJN

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000008468

14/07/2017

Tư vấn Kỹ thuật biểu tượng
Gần đây, một số lượng nhỏ Hệ thống Máy trạm Intel® P4304CR2LFJN đã được chế tạo với giá đỡ hệ thống quạt không đúng. Sự cố này khiến tốc độ quạt nhanh hơn và làm giảm hiệu suất âm thanh. Xem cách khắc phục.

Tên tập tin: TA_1031-01.pdf
Dung lượng: 135 KB
Ngày: tháng 06 năm 2013

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader