Thông số kỹ thuật Cập Nhật cho hệ thống lưu trữ Intel® SSR316MJ2

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000008430

14/07/2017

Tài liệu này là bản cập nhật thông số kỹ thuật cho hệ thống lưu trữ® Intel SSR316MJ2. Tài liệu này là một bộ biên dịch thiết bị và tài liệu errata, và làm rõ thông số kỹ thuật và thay đổi. Nó được dành cho các nhà sản xuất hệ thống phần cứng và các nhà phát triển phần mềm của các ứng dụng, Hệ điều hành hoặc công cụ.

Các loại thông tin được xác định trong danh pháp được hợp nhất thành bản cập nhật thông số kỹ thuật và không còn được xuất bản trong các tài liệu khác.

Hệ thống lưu trữ Intel® SSR316MJ2 có thể chứa các khiếm khuyết về thiết kế hoặc các lỗi được gọi là errata, có thể khiến sản phẩm bị lệch khỏi các thông số kỹ thuật đã công bố. Các đặc điểm hiện tại errata được ghi lại trong bản cập nhật thông số kỹ thuật này.
 

Cập nhật thông số kỹ thuật (PDF)icon
Tên tập tin: specupdate. PDF
Dung lượng: 232 KB
Ngày: 2005 tháng 5
Xem xét lại: 5,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.