Hướng dẫn sử dụng Quick Start dành cho Intel® Server Board S5000PAL

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008413

14/07/2017

Tài liệu này chứa hướng dẫn của người dùng bắt đầu nhanh, cung cấp tổng quan về các bước tích hợp cho các bo mạch và hệ thống. Hướng dẫn này cũng được bao gồm trong hộp Bo mạch và hệ thống.

Intel® Server Board S5000PAL

Hướng dẫn sử dụng Quick Start-Front (PDF)icon
Dung lượng: 3.739 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Hướng dẫn sử dụng bắt đầu nhanh-quay lại (PDF)icon
Dung lượng: 3.032 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Hệ thống Máy chủ Intel® SR1500ALSAS (hoạt động)

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (hoạt động)-phía trước (PDF) icon
Tên tập tin: D31985-006_SR1500_QSUG_front-OL. PDF
Dung lượng: 8.974 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

 

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (hoạt động)-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: D31985-006_SR1500_QSUG_back-OL. PDF
Dung lượng: 4.908 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Hệ thống Máy chủ Intel® SR1500AL (thụ động)

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (Passive)-phía trước (PDF) icon
Tên tập tin: D31986-005_SR1500_QSUG_front-OL. PDF
Dung lượng: 8.966 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

 

Hướng dẫn sử dụng bắt đầu nhanh (thụ động)-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: D31986-005_SR1500_QSUG_back-OL. PDF
Dung lượng: 4.938 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Hệ thống Máy chủ Intel® SR1550ALSAS (hoạt động)

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (hoạt động)-phía trước (PDF) icon
Tên tập tin: D31987-005-QSUG-front1-OL. PDF
Dung lượng: 4.586 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

 

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (hoạt động)-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: D31987-005-QSUG-back1-OL. PDF
Dung lượng: 5.553 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Hệ thống Máy chủ Intel® SR1550AL (thụ động)

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (Passive)-phía trước (PDF) icon
Tên tập tin: D31988-004-QSUG-front1_passive-OL. PDF
Dung lượng: 4.576 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

 

Hướng dẫn sử dụng bắt đầu nhanh (thụ động)-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: D31988-004-QSUG-back2_passive-OL. PDF
Dung lượng: 4.845 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Hệ thống Máy chủ Intel® SR2500ALLX (hoạt động)

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (hoạt động)-phía trước (PDF) icon
Tên tập tin: D31983-006_SR2500_QSUG_front-OL. PDF
Dung lượng: 4.287 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

 

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (hoạt động)-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: D31983-006_SR2500_QSUG_back-OL. PDF
Dung lượng: 4.857 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Hệ thống Máy chủ Intel® SR2500ALBRP (thụ động)

Hướng dẫn sử dụng Quick Start (Passive)-phía trước (PDF) icon
Tên tập tin: D31984-006_SR2500_QSUG_front-OL. PDF
Dung lượng: 4.013 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

 

Hướng dẫn sử dụng bắt đầu nhanh (thụ động)-quay lại (PDF)icon
Tên tập tin: D31984-006_SR2500_QSUG_back-OL. PDF
Dung lượng: 4.624 KB
Ngày: ngày 2007 tháng 9

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*