Intel® Server Board S5520HCT không hỗ trợ Intel® TXT

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008377

13/07/2017

Tư vấn kỹ thuật 952icon
PCN109903 đã được xuất bản gần đây để cho biết rằng hỗ trợ tính năng Intel® TXT đòi hỏi phải có phiên bản PVMT mới nhất trên chip TPM. Intel® Server Board S5520HCT (PBA # E80888-552) không hỗ trợ tính năng của Intel® TXT do chip Phiên bản PVLV TPM cũ.

Chi tiết tư vấn kỹ thuật về vấn đề và hành động khắc phục.

Tên tập tin: TA0952-1_S5520HCT với PBA E80888-552 không hỗ trợ Intel TXT. PDF
Dung lượng: 32 KB
Ngày: 2010 tháng 5

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*