Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HCT không hỗ trợ Intel® TXT

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008377

21/05/2024

Tư vấn kỹ thuật 952 icon
Một PCN109903 gần đây đã được công bố để chỉ ra rằng hỗ trợ tính năng Intel® TXT yêu cầu phiên bản PVMT mới nhất trên chip TPM tích hợp. Bo mạch Máy chủ Intel® S5520HCT (PBA# E80888-552) không hỗ trợ tính năng Intel® TXT do chip TPM phiên bản PVLV cũ.

Tư vấn kỹ thuật nêu chi tiết vấn đề và hành động khắc phục.

Tên tệp: TA0952-1_S5520HCT với PBA E80888-552 không hỗ trợ Intel TXT.pdf
Kích thước: 32 KB
Ngày: Tháng 5 năm 2010

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*