TA-1005: làm lại để xử lý vấn đề sao lưu bộ nhớ đệm Chạy xe đạp điện AC cho Intel® Integrated RAID Modules

Tài liệu

Xử lý sự cố

000008336

16/08/2018

Ta-1005 Intel® tích hợp mô-đun RAID bộ nhớ đệm vấn đề sao lưu (PDF)icon
Tài liệu này mô tả vấn đề sao lưu bộ nhớ đệm xe đạp sức mạnh của AC với Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU9 và đơn vị sao lưu không Intel® RAID bảo trì miễn phí AXXRMFBU2. Bao gồm trong tài liệu này là:

  • Các sản phẩm bị ảnh hưởng
  • Nguyên nhân gốc rễ
  • Hành động khắc phục

Tên tập tin: TA_100502. PDF
Dung lượng: 113 KB
Ngày: 2012 tháng 5

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.