Cài đặt có thể tạm dừng khi cài đặt bản Cập Nhật VMware * 4,0 1 trên Windows 7 * cho bo mạch máy chủ Intel®

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008319

05/09/2017

Cài đặt bản Cập Nhật VMware * 4,0 1 có thể dừng ở màn hình lựa chọn phân vùng ổ đĩa trong bảng điều khiển dịch vụ.

ESX 4.0

Do xung đột giữa các Intel® VT cho I/O đạo diễn và hệ điều hành, Intel® VT hướng dẫn I/O chỉ đạo, cần phải vô hiệu trong BIOS trong quá trình cài đặt bản Cập Nhật 1 của VMware * 4,0. Sau khi cài đặt, Intel® VT cho I/O hướng dẫn có thể được kích hoạt lại.

  1. Cập Nhật Intel® Server Board S3420GPLC BIOS lên phiên bản mới nhất có sẵn (ít nhất phiên bản 40)
  2. Vô hiệu hóa Intel® VT cho I/O hướng đến trong BIOS:
    Cấu hình bộ xử lý > nâng cao > Intel® VT dành cho I/O hướng đến
  3. Cài đặt VMware * 4,0 Cập Nhật 1
  4. Nếu sử dụng Intel® VT cho I/O hướng đến, hãy bật lại trong BIOS.