Bảo hành giới hạn một năm dành cho bộ đồng xử lý Intel® Xeon Phi™

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000008236

29/07/2019