Hướng dẫn cài đặt nhanh để xây dựng dòng sản phẩm Hệ thống Máy chủ Intel® R2000SC với Khung máy chủ Intel®

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008172

03/10/2019

Tài liệu hướng dẫn người dùng cài đặt nhanh chóng cho phép người dùng có tham chiếu nhanh về việc xây dựng Intel® Server Board với một Khung máy chủ Intel®.

Bảng dưới đây cho thấy các hệ thống khác nhau của các hệ thống cho Intel® Server Board S2400SC gia đình.

Hệ thống Máy chủ Intel® R2000SC FamilyHướng dẫn sử dụng cài đặt nhanh (PDF)icon
Kích thước: 4,19 MB
Ngày: ngày 2012 tháng 4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.