Không cắm PCIe* hoặc thẻ bổ trợ trực tiếp vào bo mạch máy chủ hướng rack

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008156

09/12/2021

Các khe cắm trên bo mạch chủ có khả năng chấp nhận bất kỳ thẻ PCI* hoặc PCIe* nào, nhưng không nên sử dụng mà không có thẻ riser.

Không cắm PCIe hoặc thẻ bổ trợ khác trực tiếp vào bo mạch chủ; làm như vậy có thể làm hỏng vĩnh viễn bo mạch và sẽ vô hiệu bảo hành. Các khe trên bo mạch chủ chỉ dành cho lắp ráp riser đi kèm với hệ thống.

location of the slots on the motherboard

Chỉ cắm PCIe hoặc các thẻ bổ trợ khác vào risers vận chuyển với hệ thống.

Add-in card riser assembly

Chủ đề liên quan
Hướng dẫn tự trợ giúp cho tất cả các Sản® máy chủ Intel®