Hướng dẫn sử dụng cho Hệ thống Máy chủ Intel® SR2520SA

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000008082

12/01/2024

Hướng dẫn này được viết cho các kỹ thuật viên hệ thống chịu trách nhiệm khắc phục sự cố, nâng cấp và sửa chữa bo mạch máy chủ này.

Tài liệu này cung cấp tổng quan ngắn gọn về các tính năng của bo mạch/khung, danh sách các phụ kiện hoặc các thành phần khác mà bạn có thể cần, thông tin khắc phục sự cố và hướng dẫn về cách thêm và thay thế các thành phần trên bo mạch máy chủ.

Hướng dẫn sử dụng SR2520SA icon
Tên tập tin: D69842003_SR2520SA_UserGuide.pdf
Dung lượng: 2,720,156 bytes
Ngày: Tháng 1 năm 2011
Bản sửa đổi tệp: D69842-003

Lưu ý: Tệp PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*