Hướng dẫn sản phẩm dành cho Bo mạch Trạm làm việc Intel® WX58BP

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007967

14/07/2017

Sổ tay hướng dẫn này dành cho các kỹ thuật viên hệ thống có trách nhiệm xử lý sự cố, nâng cấp và sửa chữa Bo mạch Trạm làm việc Intel® WX58BP.

Hướng dẫn sản phẩm (PDF)icon
Tài liệu này cung cấp tổng quan ngắn gọn về các tính năng của Bo mạch/khung, một danh sách các phụ kiện hoặc các thành phần khác mà bạn có thể cần, thông tin xử lý sự cố và hướng dẫn về cách thêm và thay thế các thành phần trên bo mạch máy chủ.

Kích thước: 2,63 MB
Ngày: ngày 2009 tháng 4
Xem xét lại: 1,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*