Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS25CB080

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007930

12/07/2017

Hướng dẫn bắt đầu nhanhicon
Tài liệu này cung cấp hướng dẫn để cài đặt mô-đun RAID tích hợp Intel® RMS25CB080, và để sử dụng tiện ích bảng điều khiển BIOS Intel® để tạo ra một ổ đĩa RAID.

Tên tập tin: G42740006_RMS25CB080_RMS25CB040_RMT3CB080_RMS25CB0. PDF
Dung lượng: 7.018 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 8

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*