Chuột USB và Intel® Server Board S5500BC không hoạt động trên một số ứng dụng DOS nhất định

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007821

10/02/2020

Intel® Server Board S5500BC USB Mouse và bàn phím không hoạt động trên một số ứng dụng DOS nhất định. Bàn phím và chuột USB để ngừng phản hồi khi các ứng dụng DOS nhất định như Ghost và công cụ MaxDos V6/V8 (trình đơn cấp 1 không bị ảnh hưởng) được khởi chạy.

Để khắc phục sự cố, hãy truy cập tiện ích BIOS bằng cách nhấn F2 khi khởi động. Trong nâng cao, hãy chuyển đến cấu hình USB và thiết lập cổng 60/64 thi đua để vô hiệu hoá.
 

Lưu ýCài đặt này được bật theo mặc định.

 

Advanced settings


Nhấn F10 để lưu và thoát ra khỏi Tiện ích. Chuột và bàn phím USB sẽ hoạt động đúng.