Các hệ điều hành đã thử nghiệm dành cho Intel® Server Board S5000VSA và Hệ thống Máy chủ Intel® SR250SA

Tài liệu

Khả năng tương thích

000007581

04/02/2020

Trang này chứa danh sách các hệ điều hành đã thử nghiệm dành cho Intel® Server Board S5000VSA và Hệ thống Máy chủ Intel® SR250SA. Các hệ điều hành không được liệt kê dưới đây không được hỗ trợ bởi Intel® Server Board hoặc hệ thống này.

 

Hệ điều hànhLoại thử nghiệmLưu ý
Microsoft Windows Server 2008 R2, 32-bit *Chỉ cài đặt 
Microsoft Windows Server 2008 R2, 64-bit *Chỉ cài đặt 
Microsoft Windows Server 2008, 32-bit *Khả năng tương thích & Stress 
Microsoft Windows Server 2008, 64-bit *Khả năng tương thích & Stress 
Microsoft Windows Server 2003 R2 * gói dịch vụ 1 (32-bit)Khả năng tương thích & Stress 
Microsoft Windows Server 2003 R2 * (64-bit)Khả năng tương thích & Stress 
Red Hat* Enterprise Linux 5,0 (32-bit)Khả năng tương thích & Stress 
Red Hat* Enterprise Linux 5,0 (64-bit)Khả năng tương thích & Stress 
Bản Cập Nhật Red Hat* Enterprise Linux 4,0 2 (64-bit)Khả năng tương thích & Stress 
SUSE* Linux Enterprise Server 10-32-bit (gói dịch vụ 1)Khả năng tương thích & Stress 
SUSE* Linux Enterprise Server 10-64-bit (gói dịch vụ 1)Khả năng tương thích & Stress 

 

Để biết danh sách chứng nhận hệ điều hành, vui lòng kiểm tra danh sách hệ điều hành phần cứng đã thử nghiệm nằm ở chế độ hỗ trợ.

 

Ghi chú
  1. Bộ điều hợp/khả năng tương thích ngoại vi & kiểm tra Stress được thực hiện chỉ trên bản phát hành hiện tại nhất của hệ điều hành được hỗ trợ tại thời gian chạy một xác nhận nhất định. Quy trình kiểm tra Stress & khả năng tương thích ngoại vi/bộ điều hợp bao gồm ba lĩnh vực: nền tảng cơ bản, nhiều bộ điều hợp và độ bền:
    • Nền tảng cơ bản: mỗi nền tảng cơ bản sẽ cài đặt thành công một hệ điều hành nhất định, chạy thành công một thử nghiệm căng thẳng đĩa và chạy thành công một bài kiểm tra về sự căng thẳng mạng.
    • Kiểm tra khả năng tương thích bộ điều hợp: xác thực tương thích (CV) sử dụng bộ kiểm tra để xem chính xác cách thức máy chủ hoạt động với nhiều bộ điều hợp đa dạng trong các hệ điều hành được hỗ trợ chính. Các bài kiểm tra này được thiết kế để hiển thị khả năng tương thích phần cứng giữa thẻ và nền tảng máy chủ và chỉ bao gồm thử nghiệm chức năng. Không có sự nhấn mạnh mạnh của các hệ thống hoặc thẻ được thực hiện để thử nghiệm CV.
    • Kiểm tra sự căng thẳng: chuỗi thử nghiệm này sử dụng các cấu hình bao gồm bộ điều hợp bổ trợ trong tất cả các khe có sẵn (tùy thuộc vào khung được sử dụng) để chạy thử nghiệm tối thiểu 72 giờ mà không cần tiêm chích lỗi. Mỗi cấu hình vượt qua một thử nghiệm cài đặt, kiểm tra sự căng thẳng mạng/đĩa và kiểm tra sao lưu băng. Bất kỳ lỗi nghiêm trọng nào xảy ra sẽ cần có một khởi động lại thử nghiệm hoàn chỉnh.
  2. Thử nghiệm cài đặt cơ bản được thực hiện với từng hệ điều hành được hỗ trợ. Thử nghiệm cài đặt cơ bản xác nhận rằng Bo mạch máy chủ có thể cài đặt hệ điều hành và thiết lập tính năng của phần cứng cơ sở là chức năng. Một tập hợp nhỏ các thiết bị ngoại vi chỉ được sử dụng cho mục đích lắp đặt. Không có thẻ bộ điều hợp bổ--in được kiểm tra. Thử nghiệm có thể bao gồm kết nối mạng và chạy các bộ kiểm tra tiêu chuẩn ngành độc quyền và công nghiệp.