Tìm số sSpec cho bộ xử lý Intel® Xeon® sử dụng trong thông số kỹ thuật sản phẩm

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000007523

19/12/2019

Thông số kỹ thuật sản phẩm và công cụ so sánh được thiết kế như một tham chiếu để giúp bạn tìm kiếm thông tin kỹ thuật kỹ thuật trên bộ xử lý Intel® Xeon® của bạn. Để tìm thông số kỹ thuật, bạn cần phải biết số sSpec của bộ xử lý của mình.

Bạn cần trợ giúp để tìm số sSpec của mình?

Số sSpec còn được gọi là số hiệu số kỹ thuật. Đây là chuỗi năm ký tự (SL36W, XL2XL, v.v.) được in trên bộ xử lý và được sử dụng để nhận diện. Bạn có thể tìm thấy con số này bằng cách nhìn vào các nhãn trên bộ xử lý (xem hình 2) hoặc trên nhãn bộ xử lý đóng hộp. Xem hình 1 dưới đây để biết ví dụ về cách đọc nhãn để tìm số sSpec của bạn.

Hình 1: tìm kiếm số sSpec trên nhãn bộ xử lý đóng hộp

Finding the sSpec number on the boxed processor label
 

 

Hình 2: tìm số sSpec trong nhãn hiệu bộ xử lý

Finding the sSpec number in the processor markings