Cài đặt Intel® Wireless Dock Manager

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000007253

14/07/2021

Lưu ý

Liên hệ với Nhà sản xuất đế cắm không dây của bạn để Intel® Wireless Dock Manager mềm mới.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Cài đặt lần đầu tiên
 1. Tải xuống phần Intel Wireless Dock Manager mềm của bạn.
 2. Chọn hộp kiểm để đồng ý với EULA. Sau đó nhấp vào Cài đặt.

agree to EULA

Phần mềm bắt đầu cài đặt.

installation in progress

Cài đặt hoàn tất.

success
Sửa chữa, thay đổi hoặc gỡ cài đặt
 1. Từ Bảng Điều khiển, chọn Chương trình và Tính năng.
 2. Chọn Intel Wireless Dock Manager.
  install dock manager
 3. Chọn một tùy chọn.

Nếu bạn nhấp vào Gỡ cài đặt, nhấp vào Lưu Cài đặt để lưu các cài đặt hiện tại nếu bạn định cài đặt lại phần mềm.

Uninstall dock manager

Nếu bạn chọn Thay đổi, nhấp vào Ngắt kết nối và sửa chữa, hoặcNgắt kết nối và gỡ cài đặt.

 • Chọn Ngắt kết nối và sửa chữa có thể yêu cầu bạn khởi động lại máy tính.
 • Chọn Ngắt kết nối và gỡ cài đặt cho phép bạn lưu hoặc loại bỏ cài đặt.
  Intel® Wireless Dock Manager
Chủ đề liên quan
Sử dụng Intel® Wireless Dock Manager mềm—Quản lý đế cắm