Hỗ trợ Hệ điều hành của Khách cho SR-IOV trong VMware vSphere* 6.5, 6.7 và 7.0

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006958

26/03/2021

Intel cung cấp trình điều khiển chức năng ảo (VF) để sử dụng với trình điều khiển chức năng vật lý (PF) được chứng nhận VMware vSphere*, khi được sử dụng với các bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X520, X540, X550, X710, XXV710, X722, XL710 và 800.

Bảng dưới đây liệt kê các hệ điều hành của khách được hỗ trợ và đến nay, trình điều khiển VF được công bố để sử dụng với VMware vSphere* 6.5, 6.7 và 7.0 và các bản cập nhật tương ứng.

Intel® Ethernet hội tụ dòng X520, X540 và X550

Hệ điều hành Máy chủTrình điều khiển PFLoại trình điều khiểnHĐH khách (GOS)Trình điều khiển GOS VF
ESXi* 7.0ixg beta phiên bản 1.8.9.0AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 7.x*, 8.x* (64-bit)
SUSE Linux Enterprise Server 12*, 15* (64 bit)
Trình điều khiển ixgbevf trong distro hoặc phiên bản 4.6.3
ESXi* 7.0ixg beta phiên bản 1.8.9.0AsyncWindows Server 2019*vxn68x64 phiên bản 2.1.185.0
ESXi* 7.0ixg beta phiên bản 1.8.9.0AsyncWindows Server 2016*vxn65x64 phiên bản 2.1.186.0
ESXi* 7.0ixg beta phiên bản 1.8.9.0AsyncWindows Server 2012 R2*vxn64x64 phiên bản 1.2.199.0
ESXi* 6.7ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 7.x* (64-bit)
SUSE Linux Linux Enterprise Server 12* (64-bit)
Trình điều khiển ixgbevf trong distro hoặc phiên bản 4.6.3
ESXi* 6.7ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncWindows Server 2016*vxn65x64 phiên bản 2.0.210.0
ESXi* 6.7ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncWindows Server 2012 R2*vxn64x64 phiên bản 1.0.16.1
ESXi* 6.7ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncWindows Server 2012*vxn63x64 phiên bản 1.0.15.4
ESXi* 6.5ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 7.x* (64-bit)
SUSE Linux Linux Enterprise Server 12* (64-bit)
Trình điều khiển ixgbevf trong distro hoặc phiên bản 4.6.3
ESXi* 6.5ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncWindows Server 2016*vxn65x64 phiên bản 2.0.210.0
ESXi* 6.5ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncWindows Server 2012 R2*vxn64x64 phiên bản 1.0.16.1
ESXi* 6.5ixg beta phiên bản 1.8.7AsyncWindows Server 2012*vxn63x64 phiên bản 1.0.15.4

Intel® Ethernet hội tụ dòng X710, XXV710, XL710 và X722

Hệ điều hành Máy chủTrình điều khiển PFLoại trình điều khiểnHĐH khách (GOS)Trình điều khiển GOS VF
ESXi* 7.0i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncRed Hat Enterprise Linux 6.x, 7.x và 8.x (chỉ 64 bit)
SUSE Linux Linux Enterprise Server 12* (64-bit)
Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 3.7.61.20
ESXi* 7.0i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 phiên bản 1.7.119.0
ESXi* 7.0i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 phiên bản 1.7.119.0
ESXi* 7.0i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 phiên bản 1.7.119.0
ESXi* 6.7i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 6.x và 7.x* (chỉ 64 bit)
SUSE Linux Linux Enterprise Server 12* (64-bit)
Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 3.7.61.20
ESXi* 6.7i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 phiên bản 1.7.117.0
ESXi* 6.7i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 phiên bản 1.7.117.0
ESXi* 6.7i40en phiên bản 1.10.9.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 phiên bản 1.7.117.0
ESXi* 6.5i40en phiên bản 1.10.6AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 6.x và 7.x (chỉ 64 bit)
SUSE Linux Linux Enterprise Server 12* (64-bit)
Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 3.7.61.20
ESXi* 6.5i40en phiên bản 1.10.6AsyncWindows Server 2019*iavf68 phiên bản 1.7.117.0
ESXi* 6.5i40en phiên bản 1.10.6AsyncWindows Server 2016*iavf65 phiên bản 1.7.117.0
ESXi* 6.5i40en phiên bản 1.10.6AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 phiên bản 1.7.117.0

Intel® Ethernet dòng 800

Hệ điều hành Máy chủTrình điều khiển PFLoại trình điều khiểnHĐH khách (GOS)Trình điều khiển GOS VF
ESXi* 7.0icen phiên bản 1.3.3.0AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 7.x và 8.x (chỉ 64 bit)Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 4.0.1
ESXi* 7.0icen phiên bản 1.3.3.0AsyncSuSE Linux Enterprise Server 12.x và 15.x (chỉ 64 bit)Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 4.0.1
ESXi* 7.0icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 7.0icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 7.0icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 6.7icen phiên bản 1.3.3.0AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 7.x và 8.x (chỉ 64 bit)Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 4.0.1
ESXi* 6.7icen phiên bản 1.3.3.0AsyncSuSE Linux Enterprise Server 12.x và 15.x (chỉ 64 bit)Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 4.0.1
ESXi* 6.7icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 6.7icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 6.7icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 6.5icen phiên bản 1.3.3.0AsyncRed Hat Enterprise Linux Linux 7.x và 8.x (chỉ 64 bit)Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 4.0.1
ESXi* 6.7icen phiên bản 1.3.3.0AsyncSuSE Linux Enterprise Server 12.x và 15.x (chỉ 64 bit)Trình điều khiển iavf trong distro hoặc phiên bản 4.0.1
ESXi* 6.5icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2019*iavf68 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 6.5icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2016*iavf65 phiên bản 1.11.14.1
ESXi* 6.5icen phiên bản 1.3.3.0AsyncWindows Server 2012 R2*iavf64 phiên bản 1.11.14.1

 

Chủ đề liên quan
Câu hỏi thường gặp Intel® Ethernet bộ điều hợp máy chủ có trang bị SR-IOV
Intel® Ethernet tương thích với VMware*