Tính BTU mỗi giờ mà hệ thống máy chủ Intel® tạo ra

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006784

09/03/2021

Làm thế nào để tính đơn vị nhiệt của Anh (BTU) mỗi giờ mà máy chủ của tôi tạo ra?

  1. Có được công suất của nguồn điện của bạn. Ví dụ, Hệ thống® chủ Intel® R1208WT2GSR có một nguồn điện 750W.
  2. Phân chia công suất công suất theo hiệu quả, được tìm thấy trong Thông số Kỹ thuật Sản phẩm (TPS). Máy chủ mẫu của chúng tôi cho thấy hiệu quả 91% khi chạy ở mức tải 100%; 750/0,91 = 824 Watt tiêu thụ
  3. Nhân watt tiêu thụ bởi 3.41214 để có được BTU/h. Ví dụ của chúng tôi là: 824*3.41214~=2.812 BTU/h