Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm dành cho bo mạch và hệ thống máy chủ Intel® sử dụng bộ xử lý Intel® Xeon® 5400 và 5200

Tài liệu

Khả năng tương thích

000006769

13/09/2017

Bộ xử lý Intel® Xeon® 5400 và 5200 Series yêu cầu các sửa đổi phần cứng và phần mềm cụ thể trên các bo mạch và nền tảng máy chủ® Intel sau đây:

Mã sản phẩmSố hiệu chính vật liệu (MM)Phiên bản hội đồng quản trị Bo mạch in (PBA)Yêu cầu phần mềm tối thiểu
S5000PSLROMBR891983E11027-302 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000PSLSASR892051E11025-302 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000PSLSATAR891984E11027-302 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000XVNSASR891986E11034-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000XVNSATAR891999E11030-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000VSA4DIMMR892063E11011-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000VSASASR892065E11012-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000VSASATAR892061E11003-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000VSASCSIR892064E11003-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
S5000PALR891957D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1500ALR891962D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1500ALRNA892025D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1500ALSASR891963D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1500ALSASRNA892029D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1550ALR891970D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1550ALRNA892034D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1550ALSASR891967D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1550ALSASRNA892046D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2500ALBRPR891964D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2500ALBRPRNA892030D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2500ALLXR891965D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2500ALLXRNA892032D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2500ALOEMR891966D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2500ALOEMRNA892033D13607-902 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2520SAFR892236E11011-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2520SAFRNA892292E11011-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2520SAXR892249E11003-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2520SAXRNA892290E11003-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2520SAXSR892251E11012-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR2520SAXSRNA892291E11012-202 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1530CLR892052D41874-701 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1530CLRNA892053D41874-701 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1530HCLR892054D41874-701 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1530HCLRNA892057D41874-701 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1530HCLSR892060D41874-701 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
SR1530HCLSRNA892047D41874-701 hoặc mới hơnPhiên bản BIOS 84 hoặc mới hơn
 
Các chủ đề liên quan
Mã lệnh sản phẩm dành cho máy chủ® của Intel dựa trên chipset Intel® S5000