Giới hạn bộ nhớ khả dụng khi được cài đặt 4 GB cho một số Bo mạch máy chủ Intel® bị ngừng sản xuất

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000006718

13/09/2017

Để được trợ giúp chung với giới hạn bộ nhớ 4 GB, vui lòng kiểm tra bộ nhớ tương thích và các hệ điều hành tương thích (HĐH) cho bo mạch máy chủ hoặc bo mạch máy trạm của bạn.

Để kiểm tra xem Bo mạch hoặc hệ điều hành có vấn đề hay không, hãy kiểm tra bộ nhớ được báo cáo trong BIOS. Nếu BIOS báo cáo bộ nhớ chính xác, hãy tham khảo tài liệu hệ điều hành của bạn để biết hướng dẫn về cách cài đặt hệ điều hành để báo cáo chính xác tất cả bộ nhớ.

Nếu bạn đến đây từ một trang FAQ của Asus *, vui lòng lưu ý rằng bài viết của họ chỉ áp dụng cho một Intel® Server Board duy nhất đã bị ngừng sản xuất trong 2008.