Bảng dữ liệu bộ xử lý Intel® Pentium® M

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006588

15/02/2019

Bảng dữ liệu bộ xử lý Intel® Pentium® M dưới đây mô tả các thông số kỹ thuật điện năng, thông tin về pin, gói, nhiệt và điện và thông tin công cụ gỡ lỗi.

PdfChi tiết
Bộ xử lý Intel® Pentium® M với bộ nhớ đệm L2 2-MB và bảng dữ liệu Bus 533-MHz phía trướciconDung lượng: 880 KB
Ngày: ngày 2005 tháng 7
Bộ xử lý Intel® Pentium® M trên quy trình 90nm với bảng dữ liệu bộ nhớ đệm L2 2-MBiconKích thước: 4809 KB
Ngày: Tháng 2006
Bảng dữ liệu bộ xử lý Intel® Pentium® MiconDung lượng: 1.022 KB
Ngày: ngày 2019 tháng 4

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

Các chủ đề liên quan
Tài nguyên kỹ thuật dành cho Intel® Pentium®