Thêm ổ đĩa vào mảng RAID

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006407

24/02/2017

Thêm một ổ cứng bổ sung vào một mảng RAID nhằm tăng dung lượng được gọi là mở rộng mảng. Một ví dụ về việc mở rộng mảng sẽ bổ sung thêm một ổ cứng thứ tư vào ổ đĩa 3 ổ đĩa RAID 5.

Intel® Rapid Storage Technology hỗ trợ mở rộng mảng trên các nền tảng sử dụng Hub bộ điều khiển RAID Intel® ICH10DO hoặc Intel® PCH.