Tính năng Cập nhật phần mềm tự động dành cho Intel® lợi thế dành cho doanh nghiệp nhỏ

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006394

14/02/2020

Khi Intel® lợi thế dành cho doanh nghiệp nhỏ được cài đặt trên một máy tính lần đầu tiên, một tính năng tùy chọn sẽ xuất hiện trong quá trình cài đặt lần đầu tiên để cho phép các bản cập nhật phần mềm tự động. Nếu được kích hoạt, Intel® lợi thế dành cho doanh nghiệp nhỏ tự động kiểm tra các bản cập nhật phần mềm mới mỗi 15 ngày.

Lưu ýSau khi được kích hoạt, không thể tắt tính năng Cập nhật phần mềm tự động. Lưu ý rằng tùy chọn này có thể đã được nhà sản xuất máy tính hoặc nơi mua bán hỗ trợ.