Bảo hành cho dòng Intel® SSD 710 với Chỉ báo hao mòn phương tiện

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000006393

25/06/2022

Lưu ý

Mảng kinh doanh NAND SSD của Intel đã được SK hynix thu mua và bây giờ trở thành Solidigm™.  Xem Thay đổi hỗ trợ khách hàng để biết thêm thông tin chi tiết.

Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 710 có bảo hành giới hạn 5 năm.

Tải xuống bảo hành đầy đủ để biết thêm thông tin.

Bảo hành giới hạn 3 năm Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 710 (PDF) biểu tượng
Tên tập tin: 73yrmediawearoutlimitedwarrantyssd710series_englis.pdf
Dung lượng: 69 KB
Ngày: Tháng 8 năm 2016

  • Nếu cần thay thế, hãy chỉ gửi ổ đĩa Chúng tôi không thể trả lại các phụ kiện.
  • Đối với các ổ đĩa thể rắn Intel®, hãy xem trang Bảo hành giới hạn.

 

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*

 

Chủ đề liên quan
Đăng ký và Ủy quyền bảo hành/Trả lại sản phẩm (RMA)
Bảo hành giới hạn ổ đĩa thể rắn Intel®
Trung tâm bảo hành Intel®