Bảo hành cho Ổ cứng thể rắn Intel® Dòng 320 và 520 với Chỉ báo hao mòn phương tiện

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000006331

17/09/2020

Ổ cứng thể rắn Intel® (SSD Intel®) với Chỉ báo hao mòn phương tiện được bảo hành có giới hạn 5 năm:

  • Intel® SSD 320
  • Intel® SSD 520
  • Tải xuống bảo hành đầy đủ để biết thêm thông tin.

Ổ cứng thể rắn Intel® Dòng 320 và 520 Bảo hành có giới hạn 5 năm (PDF) biểu tượng
Tên tập tin: 55yrmediawearoutlimitedwarrantyssd320and520seriesg.pdf
Dung lượng: 63 KB
Ngày: Tháng 8 năm 2016

  • Nếu cần thay thế, hãy chỉ gửi ổ đĩa Chúng tôi không thể trả lại các phụ kiện.
  • Đối với các ổ đĩa thể rắn Intel®, hãy xem trang Bảo hành giới hạn.

 

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader

 

Chủ đề liên quan
Đăng ký và Ủy quyền bảo hành/Trả lại sản phẩm (RMA)
Bảo hành giới hạn ổ đĩa thể rắn Intel®
Trung tâm bảo hành Intel®