Chỉ mục thông tin về quy định dành cho que điện toán® của Intel

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000006241

14/11/2019

Xem que điện toán® Intel dưới đây để biết các chứng nhận, tuyên bố và thông tin về an toàn quy định.

Để biết thêm chi tiết về thông tin tuân thủ thương mại sau đây, hãy tìm que điện toán Intel của bạn trên trang thông số kỹ thuật sản phẩm Intel , sau đó chọn đặt hàng và tuân thủ:

  • ECCN-kiểm soát xuất khẩu số phân loại
  • CCATS-hệ thống theo dõi tự động phân loại hàng hóa
  • Lịch biểu thuế HTS-Harmonized