Ghim dành cho mô-đun điện toán Intel® Edison

Tài liệu

Xử lý sự cố

000006090

10/11/2017

Mô-đun điện toán® Edison Intel được thiết kế nhằm giảm các rào cản khi nhập vào cho bất cứ ai tạo ra các sản phẩm điện toán IoT và có thể đeo được.

Vì tiết kiệm dung lượng trong thiết kế có thể đeo là rất quan trọng, nhưng giao diện Intel® Edison với các hệ thống người dùng cuối thông qua đầu nối đầu nối đầu dòng DF40 70-pin Hirose. Bảng này hiển thị gán mã pin của bộ kết nối 70-pin.

Số pinTên mã pin Số pinTên mã pin
1GND 36RESET_OUT #
2VSYS 37GP182_PWM2
3USB_ID 38Dùng
4VSYS 39GP183_PWM3
5GND 40Dùng
6VSYS 41GP19_I2C_1_SCL
7MSIC_SLP_CLK 42GP15
83.3 v 43GP20_I2C_1_SDA
9GND 44GP84_SD_0_CLK_FB
103.3 v 45GP27_I2C_6_SCL
11GND 46GP131_UART_1_TX
121.8 v 47GP28_I2C_6_SDA
13GND 48GP14
14DCIN 49Dùng
15GND 50GP42_I2S_2_RXD
16USB_DP 51GP111_SPI_2_FS1
17PWRBTN # 52GP40_I2S_2_CLK
18USB_DN 53GP110_SPI_2_FS0
19Lỗi 54GP41_I2S_2_FS
20USB_VBUS 55GP109_SPI_2_CLK
21PSW 56GP43_I2S_2_TXD
22GP134_UART_2_RX 57GP115_SPI_2_TXD
23V_BAT_BKUP 58GP78_SD_0_CLK
24GP44 59GP114_SPI_2_RXD
25GP165 60GP77_SD_0_CD #
26GP45 61GP130_UART_1_RX
27GP135_UART_2_TX 62GP79_SD_0_CMD
28GP46 63GP129_UART_1_RTS
29Dùng 64GP82_SD_0_DAT2
30GP47 65GP128_UART_1_CTS
31RCVR_MODE 66GP80_SD_0_DAT0
32GP48 67OSC_CLK_OUT_0
33GP13_PWM1 68GP83_SD_0_DAT3
34GP49 69FW_RCVR
35GP12_PWM0 70GP81_SD_0_DAT1

Hình ảnh này gọi ra vị trí của pin 1 (mũi tên màu đỏ) và pin 70 (mũi tên màu vàng). Các vị trí của các chân khác tuân theo một mô hình ngược lại, với pin 2 trực tiếp trên pin 1, và pin 69 là trực tiếp trên pin 70.
locations of Pin 1 (red arrow) and Pin 70 (yellow arrow)

 

Để biết thêm thông tin về mô-đun điện toán Intel® Edison, xem: