Hướng dẫn sử dụng cho Intel® Education Software

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000006061

03/02/2020

Intel® Education SoftwareSổ
Hướng dẫn sử dụng
Hướng dẫn sử dụng Android *
ArtRage * là một phần của Intel® EducationPDF iconPDF icon
Foxit Reader * một phần của Intel® EducationPDF iconPDF icon
Sách giáo khoa Intel® Education Study AppPDF iconPDF icon
Một phần của SPARKvue trong Intel® EducationPDF iconPDF icon
Intel® Education Lab Camera của IntelliSense *PDF iconPDF icon
Intel® Education Media Camera theo IntelliSensePDF iconPDF icon
Quản lý lớp học một phần Intel® EducationPDF iconN/a
McAfee® AntiVirus cộng thêm một phần của Intel® EducationPDF iconPDF icon
Intel® Education Theft DeterrentPDF iconN/a
Intel® Education Theft Deterrent (máy chủ)PDF iconN/a
Intel® Education Theft Deterrent (máy khách)PDF iconN/a
Hướng dẫn triển khai Intel® Education Theft DeterrentPDF iconN/a

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.

 

Lưu ýIntel đang thoát khỏi doanh nghiệp Intel® Education Software (ngoại trừ Intel® Education Theft Deterrent, vốn sẽ tiếp tục được cung cấp cho các thiết kế tham khảo Intel® Education chỉ). Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức. Sự thay đổi này sẽ được thực hiện với các đối tác sản xuất, các nhà sản xuất máy tính và các nhà phân phối ủy quyền của Intel® vào cuối Q1 ' 16.

Intel Education sẽ cung cấp danh sách các liên hệ ISV cho các ứng dụng đã ngừng sản xuất và sẽ có sẵn trên trang web hỗ trợ khách hàng của Intel. Giá và điều khoản sẽ được giữa đại lý bán lẻ và ISV.