Liên kết hỗ trợ cho que điện toán Intel®

Tài liệu

Xác định sản phẩm của tôi

000006031

23/10/2019

Trang này hợp nhất các liên kết để hỗ trợ nội dung, BIOS và các bản tải xuống trình điều khiển dành cho que điện toán® của Intel.

Lưu ýXem hệ điều hành được hỗ trợ dành cho que điện toán® của Intel trước khi bạn cài đặt HĐH.
Intel® Compute Stick STK2m3W64CCBắt đầuTrang web hỗ trợTrình điều khiển & BIOS
Intel® Compute Stick STK2mv64CCBắt đầuTrang web hỗ trợTrình điều khiển & BIOS <
Intel® Compute Stick STK2m364CCBắt đầuTrang web hỗ trợTrình điều khiển & BIOS
Intel® Compute Stick STK1AW32SCBắt đầuTrang web hỗ trợTrình điều khiển & BIOS
Intel® Compute Stick STK1A32SCBắt đầuTrang web hỗ trợTrình điều khiển & BIOS
Intel® Compute Stick STCK1A32WFCBắt đầuTrang web hỗ trợTrình điều khiển & BIOS
Intel® Compute Stick STCK1A8LFCBắt đầuTrang web hỗ trợTrình điều khiển & BIOS