Lỗi: vấn đề làm mới hoặc cài đặt lại Intel® Compute Stick

Tài liệu

Thông báo lỗi

000006000

14/11/2019

Bạn đang nhìn thấy cái gì?

Bạn sẽ thấy lỗi sau khi bạn làm mới hoặc đặt lại Windows 8,1 * trên Intel® Compute Stick của bạn : đã có vấn đề làm mới hoặc đặt lại máy tính cá nhân của bạn.

Tại sao bạn lại nhìn thấy nó?

Có một thẻ SD lắp vào khe cắm thẻ SD.

Cách khắc phục

Xóa bất kỳ thẻ SD nào khỏi que điện toán Intel trước khi khởi tạo thủ tục làm mới hoặc đặt lại Windows.

Nếu sự cố này xảy ra khi không lắp thẻ SD, hãy thay thế que điện toán Intel: