Bảng thuật ngữ cài đặt BIOS cho que điện toán Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005923

14/11/2019

Bảng thuật ngữ cài đặt BIOSicon
Tài liệu này liệt kê các cài đặt BIOS có sẵn cho que điện toán® của Intel.

Tên tập tin: BIOS-Glossary-Compute-Stick-v02. PDF
Dung lượng: 137 KB
Ngày: 2015 tháng 5
Xem xét lại: 2