Công nghệ bộ nhớ mở rộng Intel® 64 là gì?

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005898

09/05/2022

Công nghệ Bộ nhớ Mở rộng Intel® 64 (Intel® EM64T) là công nghệ giúp cải thiện nền tảng máy chủ và máy trạm với khả năng giải quyết 64 bit và các hướng dẫn liên quan. Kể từ quý cuối cùng của năm 2006, tất cả các bộ xử lý di động, máy tính để bàn và máy chủ dựa trên vi kiến trúc Intel® Core™ đã hỗ trợ Intel® EM64T.

Bảng dưới đây liệt kê hệ điều hành, ứng dụng và trình điều khiển 32 bit và ánh xạ hệ điều hành theo chế độ 64 bit tương ứng.

Chế độ kế thừaChế độ Tương thíchChế độ 64 bit
Hệ điều hành 32 bitHệ điều hành 64 bitHệ điều hành 64 bit
Ứng dụng 32 bitỨng dụng 32 bitỨng dụng 64 bit
Trình điều khiển 32 bitTrình điều khiển 64 bitTrình điều khiển 64 bit
 Không gian địa chỉ 4 GBKhông gian địa chỉ ảo phẳng 64-bit
 GPR là 32 bitGPR là 64 bit